Myslíme aj na ostatných

Spoločnosť TOMARK s.r.o. výrazne podporuje podujatia s akademickým, kultúrnym, športovým či sociálnym charakterom, organizované nielen v domácom regióne, ale aj akcie s celoslovenským, ba i zahraničným pôsobením.

Spolupráca so strednými a vysokými školami (hlavne technického a leteckého zamerania) – umožňujeme žiakom a študentom vykonávať prevádzkovú a odbornú prax pod vedením skúsených odborníkov na jednotlivých úsekoch a ich zapájanie sa pri riešení technických problémov Úzka spolupráca s SPŠ strojnícka Prešov – celoročná rotácia študentov počas pravidelnej týždennej praxe v našej spoločnosti Spolupodieľanie sa na výskume, vývoji, vzdelávaní poslucháčov, absolventov a potencionálnych pracovníkov Konzultačná a školiteľská pomoc pre poslucháčov VŠ pri tvorbe a predkladaní záverečných bakalárskych, inžinierskych či dizertačných prác Príprava stredísk údržby leteckej techniky Účasť na informačných a prezentačných akciách v Prešove (Burza informácií pre žiakov základných škôl, burzy práce, Medzinárodná burza práce v meste Tarnow – Poľsko). Na týchto podujatiach bola záujemcom predstavená naša spoločnosť, výrobný program a profesie, ktoré sú najviac žiadané Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – umožňujeme evidovaným nezamestnaným absolventom vysokých škôl vykonávať v našej spoločnosti absolventskú prax a získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti


Uvedomujeme si, že podporiť dobrú myšlienku je správne, radi sa preto rôznymi formami spolupodieľame na možnosti napomáhať rôznym občianskym združeniam, dobrovoľným či charitatívnym organizáciám.


Chápeme aj neľahkú situáciu ľudí okolo nás z rôznych sociálnych skupín, a ak je to čo i len trochu možné, snažíme sa podať pomocnú ruku a pomôcť tým, ktorí sú v núdzi, resp. ktorí sú neraz odkázaní na našu pomoc. Veď pomáhať je predsa ľudské. Už dlhodobo podporujeme akcie rôznych občianskych združení, napr. OZ Integrácia – „Slnko svieti pre všetkých deti rovnako“ (Projekt Intergrácia predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu)

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.