Názov projektu:

Inteligentné riešenie procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o.

Kod projektu: 313012R332

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

 

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: 11/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 08/2021

Zazmluvnená výška NFP: 909 541,5 Eur

Miestom realizácie projektu: Strojnícka 11, 080 01 Prešov

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zásadné inovovanie výrobného procesu realizované prostredníctvom obstarania a zavedenia technológií potrebných na zvýšenie implementácie inteligentných riešení v sektore obrábania kovov.

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe pre výrobky novej generácie,
  • zvýšiť mieru automatizácie a robotizácie výroby a tým zvýšiť kvalitu výroby v spoločnosti TOMARK, s.r.o.,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia a znížiť energetickú náročnosť procesu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity “Podpora inteligentných inovácií”, ktorej predmetom je obstaranie / nákup inovatívnych / inteligentných technológií pre zásadnú inováciu 1 výrobného procesu spoločnosti:

  • procesu výroby konštrukcií predných modulov Liner V.

Miestom realizácie sú výrobné haly vo vlastníctve žiadateľa umiestnená v meste Prešov.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu prostredníctvom inovácie procesu naplníme tieto merateľné ukazovatele:

  • P0760 – Počet inovovaných procesov – 1,
  • P0284 – Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Webové sídlo OP: www.opii.gov.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.