Názov projektu:

ZAVEDENIE ZÁSADNEJ INOVÁCIE PREOCESOV DO VÝROBY LINER 5

Kod projektu: 313012I879

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

 

Zazmluvnená výška NFP: 873 535,50 Eur

Miestom realizácie projektu: Strojnícka 5, 080 01 Prešov

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom zavedenia zásadných inovácií do výroby Liner 5.

 

Tento hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe so zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesupre výrobky novej generácie,
  • zavedením inovatívnych technológií zlepšiť kvalitu pružnosť výroby a znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany a zmierneniu negatívnych dopadov na životného prostredia prostredníctvom zníženia energetickejnáročnosti výroby a minimalizovania odpadu,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

 

Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určené na základe dôkladných analýz vedenia spoločnosti ako “Ostatné inovačné opatrenia” a je júlohou bude inovovať 2 výrobných procesov spoločnosti:

  • proces kombinovaného vysekávania a pálenia,
  • proces delenia a vypaľovania plechu.

 

Miestom realizácie projektu sú výrobné haly vo vlastníctve žiadateľa umiestnené v priemyselnom areáli v meste Prešov.

 

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 1 FTE,
  • Počet inovaných procesov – 2.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 

Webové sídlo OP: www.opii.gov.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

 

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.