Názov projektu:

ZAVEDENIE INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ PRE ZVÁRANÉ KONŠTRUKCIE

Kod projektu: 313012I819

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

 

Termín realizácie: 02/2018 –  01/2019

Zazmluvnená výška NFP: 1 300 113,90 Eur

Miestom realizácie projektu: Strojnícka 5,11, 080 01 Prešov

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom zavedenia zásadných inovácií výrobného procesu zváraných konštrukcií 5.generácie.

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe so zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesupre výrobky novej generácie,
  • zavedením inovatívnych technológií zlepšiť kvalitu pružnosť výroby a znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany a zmierneniu negatívnych dopadov na životného prostredia prostredníctvom zníženia energetickejnáročnosti výroby a minimalizovania odpadu,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určené na základe dôkladných analýz vedenia spoločnosti ako “Ostatné inovačné opatrenia” a výsledkom jej realizácie bude 5 inovovaných výrobných procesov spoločnosti.

 

Miestom realizácie projektu sú výrobné priestory spoločnosti nachádzajúce sa v meste Prešov.

 

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 1 
  • počet inovovaných procesov – 5.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.