Názov projektu:

Inteligentné inovácie v spoločnosti TOMARK, s.r.o.

Kód projektu: 313012AYA4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Zazmluvnená výška NFP: 600 836,70 Eur

Miestom realizácie projektu: Strojnícka 11, 080 01 Prešov

Cieľom predkladaného projektu je zásadné inovovanie výrobných procesov žiadateľa realizované prostredníctvom obstarania a zavedenia inovatívnych technológií potrebných na zvýšenie miery automatizácie, digitalizácie a robotizácie v sektore výroby podzostáv pre poľnohospodárske zariadenia a výroby malých podzostáv. 

Hlavný cieľ dosiahneme prostredníctvom čiastkových cieľov:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológie dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe,
  • zvýšiť mieru automatizácie, digitalizácie a robotizácie výroby a tým zvýšiť kvalitu výroby v spoločnosti TOMARK, s.r.o.,
  • inováciou výrobných procesov prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia a zníženiu energetickej náročnosti výrobných procesov.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity “Podpora inteligentných inovácií”, ktorej predmetom je obstaranie/nákup inovatívnych/inteligentných technológií pre zásadnú inováciu procesu výroby podzostáv pre poľnohospodárske zariadenia a inováciu procesu výroby malých podzostáv. 

Miestom realizácie projektu sú výrobné haly vo vlastníctve žiadateľa umiestnené v priemyselnom areáli na adrese Strojnícka 11, Prešov.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu naplníme tieto merateľné ukazovatele: 

  • P0760 – Počet inovovaných procesov – 2, 
  • P0284 – Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Webové sídlo OP: www.opii.gov.sk

Webové sídlo: ÚV SR:www.partnerskadohoda.gov.sk

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.