Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti TOMARK, s.r.o.

 

Kód projektu:

310041AFV8

 

Zazmluvnená výška NFP:

556 828,87 Eur

 

Hlavný cieľ projektu:

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti TOMARK, s.r.o.

 

V rámci realizácie projektu je realizovaná hlavná aktivity, a to:

Implementácia opatrení z energetických auditov, a to prostredníctvom opatrenia B1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.

 

Termín realizácie aktivít projektu :

07/2021 – 12/2021

 

Hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových opatrení, ktorými sú:

 • zateplenie obvodového plášťa výrobnej haly P1H1,
 • zateplenie strešného plášťa výrobnej haly P1H1,
 • výmena strešných svetlíkov vo výrobnej hale P1H1,
 • výmena pôvodných otvorových konštrukcií vo výrobnej hale P1H1,
 • rekonštrukcia osvetlenia v administratívnej časti výrobnej haly P1H1,
 • využitie systému riadeného vetrania s rekuperáciou vo výrobnej hale P1H1,
 • zateplenie obvodového plášťa výrobnej haly P1H2,
 • zateplenie strešného plášťa výrobnej haly P1H2,
 • výmena strešných svetlíkov vo výrobnej hale P1H2,
 • výmena pôvodných otvorových konštrukcií vo výrobnej hale P1H2,
 • využitie systému riadeného vetrania s rekuperáciou vo výrobnej hale P1H2.

 

 

                   Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (počet),
 • počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch – 11 (počet),
 • spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 573 (MWh/rok),
 • spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 154 (MWh/rok),
 • predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu – 437 (MWh/rok),
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 115,51 (t ekviv.CO2),
 • úspora PEZ v podniku – 437 (MWh/rok).

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Výroba zváraných konštrukcií a rozličných komponentov podľa špecifikácií zákazníka

Objednávky a dopyty

Copyright © TOMARK s.r.o. Všetky práva vyhradené.